33

Łukasz Huculak, Martwa Natura (2015)

add Le tue note 
Descrizione del lotto
tempera, papier, 21x29 cm
sygn. l.g.: ŁHuculak 15.
Asta
3 Aukcja dla Maxa
gavel
Data
08 Giugno 2016
date_range
Prezzo base
23 EUR
Prezzo di vendita
364 EUR
Prezzo finale senza commissione d'asta
364 EUR
Offerta più alta
1601%
Visualizzazioni: 64 | Preferiti: 0
Asta

Pragaleria

3 Aukcja dla Maxa
Data
08 Giugno 2016
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
0.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regolamento

 1. The subject of the auction are art pieces committed to commission sale by the Consignors, authors or owned by Carpe Artem, the owner of Pragaleria, the auction's organiser hereinafter referred to as Pragaleria. In accordance to the statements of the Consignors the committed objects are their property or otherwise remain in their disposition and are not subject to any judicial or fiscal proceedings, free of seizure or pledge, as well as any claims of third parties.
 2. The auction is conducted by the Auctioneer who sets the amount of the raises, settles disputes and resubmits objects to bidding.
 3. Pragaleria guarantees the accordance of the auctioned objects with their respective catalogue descriptions.
 4. Persons willing to remain anonymous or unable to physically participate in the auction can instruct Pragaleria to represent them or bid by telephone. These forms of participation should be negotiated with Pragaleria no later than 4,5 hours before the commencement of the auction.
 5. Bidding the hammer price confirmed by the auctioneer dropping the hammer is equivalent to concluding a sales agreement.
 6. The purchaser is obliged to buy the bidden object/objects within 10 days of the termination of the auction. If the purchaser does not redeem the agreement Pragaleria is entitled to charge a storage fee equal to 100 zł per day of delay and to withdraw from the sales agreement concluded with the purchaser.
 7. Ownership of the bidden object and its collection occurs after the purchaser pays the full hammer price increased by the organisation fee.
 8. The hammer price is increased by an 18%  organisation fee (does not apply to charity auctions). The fee also applies to non-auction sales. The hammer price with the organisation fee designates the gross amount.
 9. Pragaleria does not vouch for the bidden objects' hidden physical or judicial flaws.
 10. Any complaints will be investigated according to Polish law regulations.
 11. Registered museums interested in buying the auctioned objects should inform Pragaleria of their intent no later than 7 days before the auction.
 12. Pragaleria does not offer shipping service of the auctioned objects. However, when asked by the purchaser, the organiser can send them at the purchaser's expense. Pragaleria does not vouch for any damages to the objects during their transportation.
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 9. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winne poinformować o tym Pragalerię conajmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 12. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
Dettagli dell'asta
Pragaleria
ul. Stalowa 3, Warszawa
FAQ
Chi siamo
Pragaleria
Contatti
Pragaleria
room
Stalowa 3
03-425 Warszawa
phone
+48 884 79 88 52
I clienti che avevano comprato le opere dell'artista, hanno acquistato
keyboard_arrow_up
add