418

MEDYCYNA: MICHAELIS ALOYSII SINAPII. ABSURDA VERA SIVE PARADOXA MEDICA QUORUM … 1686

add Le tue note 

Descrizione del lotto

MEDYCYNA:

MICHAELIS ALOYSII SINAPII

ABSURDA VERA SIVE PARADOXA MEDICA QUORUM … 1686

Pars I Theoremata et quaestiones controversas varias quae hodie Neotericis cum Galenicis intercedunt proponit cum dissertatione nova.

Pars II Occasione morborum certorum Septentrionalium easdem quaestiones controversas continuat cum dissertatione de falso titulo sive falsa existentia. morbi gallici.

Pars III continet tractatum de vanitate, falsitate et incertudine aphoris. Hippocratis. ...

Genevae 1697, str. (12),116; (8), 114, (6); (12), 195; format: 11 x 18 cm. 

Dzieło Michała Alojzego Synapiusa lekarza kanclerza Radziwiłła. Pierwsza część dedykowana jest J. K. Lubomirskiemu, Autor polemizuje tu z twierdzeniami medycznymi Galena, w tym z jego teoriami o humorach i temperametnach.

Część druga ma charakter bardziej praktyczny, znajdziemy tu również  wiadomości medyczne dotyczące  Polski np. o medycynie Kozaków, Tatarów, o kołtunie, o używaniu i jednocześnie nadużywaniu alkoholu do leczenia.

Giedroyć. w pracy „ Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce.” wydanej w 1911 roku pisze „I tak względem przyczyn kołtuna, rozpatruje podawane przez różnych autorów i nie przyznaje im racji., m.in. sprzeciwiał się teoriom, że jego przyczyną są własności niektórych rzek lub, że przyczyną są wadliwa budowa gruczołów skórnych. Uważa natomiast, że jego przyczyną są warunki klimatyczne, nadużycia wódki, nadmiar potraw mięsnych i dieta, zaś najlepszym lekarstwem jest barszcz".

Na uwagę zasługuje dział O urokach, w którym autor   stwierdza, "że sam widział na Litwie , takich którzy posiadali moc szkodzenia innym ludziom i zwierzętom" [ również za Giedroyciem]. Nie brakuje też zaleceń praktycznych jak leczyć różne choroby np. szkorbut , czy katar, wreszcie ciekawych przepisów np. wódki na wszystko, czy wino grzane z żółtkiem jaja cukrem i korzeniami generała Czarneckiego ?, czy moskiewski przepis leczniczego wykorzystania herbaty. 

Końcówka działu trzeciego dedykowana Janowi III Sobieskiemu jest świadectwem o zaletach pigułek preparowanych ze złota i innych substancji w Wiedniu przez lekarza Laskę.

Ostatnią trzecią cześć stanowi krytyczny przegląd 83 aforyzmów Hipokratesa.

Estreicher notuje ten starodruk, ale nie podaje żadnego znanego sobie egzemplarza!

W Polsce Estreicher notuje 2 egzemplarze o podobnym tytule z 1693 roku „Absurda vera, occasione potissimarū quarundam controversiarum: quae Neotericis, cum Galenicis intercedunt: Orbi curioso Medicorum, in compendio denuo exhibita, authore Michaele Aloysio Sinapio v. Senfft nob. Ungar. Phil. et Medic. D. Celsissimi Principis Radzievilii M. D. Lithuaniae Archi-Cancellarij, personae et aulae medico „ w spalonej w 1944 bibliotece Krasińskich oraz w większości zniszczonej Zamojskich. 

Bardzo rzadkie!

TWARDA OPRAWA PERGAMNOWA Z EPOKI

Stan DB/ komplet stron, zbrązowienia papieru, gdzieniegdzie ślady dawnych zagięć narożników

Asta
XXIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
24 Giugno 2022
date_range
Prezzo base
1 303 EUR
Lotto non è stato venduto e potrebbe essere ancora disponibile. Se vuoi acquistarlo, invia una richiesta sulla possibilità di vendita e sul prezzo corrente.
Visualizzazioni: 26 | Preferiti: 0
Asta

Antykwariat Sobieski

XXIII Aukcja książek i starodruków
Data
24 Giugno 2022
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Costi della consegna

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+