Ricerca avanzata Ricerca avanzata
30
search star_border

[MUNDURY WOJSK NAPOLEOŃSKICH] SAINT-HILAIRE- HISTOIRE ANECDOTIQUE, POLITIQUE ET MILITAIRE DE LA GARDE IMPERIALE wyd. 1847, 39 akwarel, Napoleon

Notifiche durante l'asta dal vivo
notifications_off Avviso: No
textsms SMS: Nessuno
add Le tue note 
Descrizione del lotto

SAINT-HILAIRE, de Emil Marco

HISTOIRE ANECDOTIQUE, POLITIQUE ET MILITAIRE DE LA GARDE IMPERIALE 

par...

Eugene Penaud Et Cie, 1847, str. [2],712; frontispis50 k. ilustracji; format 18 x 2-7 Cm

Frontispis; "La Revue Des Morts" przez; De Moraine

50 tablic poza tekstem, w tym:

7 stalorytów, 4 drzeworyty sztorcowe, 39 rycin ręcznie kolorowanych akwarelą zawierajacych mundury i portrety wojskowe jednostek gwardii cesarskiej, liczne ryciny w tekscie [wśród autorów; Bellange, E. Lamy, De Moraine, Ch. Vernier.

Ponadto muzyka z marszów i fanfar gwardii w transkrypcji A. Goria.

 

Historia Gwardii Cesarskiej obejmuje ten bogaty w wydarzenia militarne okres, który rozpoczyna się w 1800 roku, a kończy w 1815 roku, czyli od jej powstania pod nazwą Gwardia Konsularna, aż do jej odwołania, nad brzegami Loary. , jako Gwardia Cesarska.
W dokładnym i kompletnym zarysie autor tej pracy zaczyna stawiać przed oczami czytelnika wierny obraz charakteru, obyczajów i obyczajów żołnierzy gwardii. Następnie przechodzi do powstania i formowania tego elitarnego oddziału, wskazując jego sposób rekrutacji i awansu; jego administracja wewnętrzna, jego przywileje i atrybucje w osobie cesarza; jego wynagrodzenie i zasiłki na zasadach wojennych i pokojowych; jego dyscyplina i koszary; jego liczebną i następną siłę w różnych fazach i wojnach Imperium, przez różne ramiona. MARCO de SAINT-HILAIRE sporządził tablice synoptyczne, w których wymienione są nazwiska wszystkich oficerów każdego pułku gwardii ze wskazaniem ich stopnia i starszeństwa, od pułkownika do ostatniego porucznika. Ponadto odtworzył teksty dekretów, zarządzeń, listów doręczeń itp. odnoszące się do Straży. Następnie autor podaje z roku na rok streszczenie historyczne, wzbogacane anegdotami zgłaszanymi na miejscu przez weteranów gwardii, z wypraw, w których korpus gwardii (młodej i starej) brał czynny udział w latach 1800-1815. Autor uważał, że gloryfikuje samą ojczyznę, jej dawną armię i dzisiejszą armię, aby ten spóźniony, ale uroczysty hołd oddać tej Starej Gwardii Cesarskiej, która pozostawiła niezniszczalne ślady honoru i odwagi w przejściu przez wszystkie punkty Europy, i którego echa piramid i Alp, Escorial i Kremla wciąż powtarzają cudowną waleczność i wojownicze cnoty.
Portrety, widoki miejsc, sceny militarne, a przede wszystkim wspaniały zestaw ręcznie malowanych mundurów wojskowych i portretów Gwardii Cesarskiej zostały powierzone talentowi jednego z naszych pierwszych wojskowych artystów i ilustratorów, panów BELLANGE, LAMY, MOREN i NOMINAR.

 

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI. EFEKTOWNY GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI I DEKORAYJNYMI ZDOBIENIAMI TŁOCZONYMI ZŁOTEM ZAWIERAJACYMI MOTYWY NAPOLEOŃSKIE. KARTON MARMORYZOWANY. OBCIĘCIA KART PRÓSZONE

Stan BDB-/ drobne otarcia oprawy, miejscami rdzawe plamki [foxing], DEKORACYJNY EGZEMPLARZ

Asta
XXVII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
30 Settembre, 11:00 CEST/Warsaw
date_range
Prezzo base
1 304 EUR
Inizio dell'asta dal vivo
Vai all'asta
Registrati all'asta
Fai un'offerta
Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN .00

Accettazione delle offerte: 30/09 11:00 CEST/Warsaw
Inizio dell'asta dal vivo: , 30/09 11:00 CEST/Warsaw

Fissa immediatamente il prezzo dell'articolo. Fai un'offerta se vuoi fare un'offerta sull'articolo in pre asta. Nota: Le offerte non possono essere annullate!

Aggiungi il limite
Accedi per fare offerte

Vuoi fare un'offerta? Accedi e iscriviti all'asta.

Log in
PLN .00

Dopo aver impostato un limite durante l'asta, l'articolo verrà automaticamente messo all'asta per tuo conto fino al limite stabilito. Il limite è un'offerta nascosta, il suo valore è sconosciuto agli altri utenti e si attiva solo durante le offerte in diretta, simile ad Allegro o eBay snipers. I limiti possono essere modificati e inviati tramite scheda delle offerte'

Invia un messaggio all'organizzatore dell'asta

Hai domande su questo lotto o sulle offerte?

Visualizzazioni: 20 | Preferiti: 2
Asta

Antykwariat Sobieski

XXVII Aukcja książek i starodruków
Data
Sabato, 30 Settembre, 11:00 CEST/Warsaw
Il percorso sell'asta

Tutte le posizioni saranno messe all'asta

Commissione d'asta
10.00%
Onebid non applica commissioni d'asta aggiuntive.
Incrementi d'offerta
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regolamento
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI Paweł Kołata, ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz.
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00; pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 20 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Antykwariat informuje, że jest instytucją obowiązaną na podstawie art. 50 ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym informujemy, że Antykwariat może zażądać przedłożenia dokumentów potwierdzających weryfikację Kupującego, szczególnie w kategoriach transakcji opisanych w ustawie [zakup zabytku o wartości równej lub większej niż 1 tys. euro, kwota transakcji powyżej 10 tys. euro, zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego itd.].
 23. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 24. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19, 21 i/lub 22], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 25. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 26. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
Dettagli dell'asta


FAQ
Chi siamo
Antykwariat Sobieski
Contatti
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
Vedi simili
keyboard_arrow_up